U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Ithaca training & therapie

 

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 -opdrachtnemer: Ithaca training & therapie, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

 -opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, zijnde personen die een dienst of product bieden middels Ithaca training & therapie;

- deelnemer: de persoon die zich inschrijft voor een training, opleiding, specialisatie, workshop, reis, lezing of hij/zij die gecoacht word;

 -overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever of deelnemer, en Ithaca training & therapie betreffende een overeengekomen dienstverlening als een workshop, training, consult of andere dienst.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en deelnemer waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;

 

Artikel 3. Offertes en prijzen

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer behoud zich het recht offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht;

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW. De meeste diensten zijn BTW-vrijgesteld. Dit wordt in de offerte aangegeven;

3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie;

 

Artikel 4. Betaling

1. Door inschrijving verbind de deelnemer zich aan de betalingsvoorwaarden zoals hier voorgelegd, tenzij anders overeengekomen.

2. Voor alle groeps-trainingen en/of opleidingen met open inschrijving geldt dat betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de  desbetreffende training- en/of opleidingsdag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Voor alle andere consulten, workshops, opleidingen en trainingen geldt dat betaling binnen 14 dagen na factuurdatum dient te geschieden.

4. Voor alle reizen en retreats moet de aanbetaling direct na ontvangst van het boekingsformulier worden gedaan. Het restant van de reissom dient 6 weken voor aanvang op onze rekening binnen te zijn.

5. Bij niet verschijnen van de deelnemer op de aangegeven overeenkomst van zijn of haar keuze zonder opgaaf van redenen, vervalt ieder recht op reclamatie of restitutie van reeds betaalde of nog verschuldigde vergoedingen zoals genoemd in artikel 5;

6.
Bij het in gebreke blijven van betaling behoudt Ithaca training & therapie het recht om de gereserveerde plaats aan andere belangstellenden toe  te wijzen.

 

Artikel 5. gebruiksrecht opleidings- en trainings- materialen

1. De door Ithaca training & therapie geleverde materialen zoals cursusboeken, readers en audio-bestanden, zijn bedoeld voor prive-gebruik. Het copyright berust bij de auteur. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur is gebruik voor, of in het kader van, commerciele aktiviteiten niet toegestaan.
2. Het is, zonder uitdrukkelijke toestemming, niet toegestaan om audio of video opnames te maken tijdens trainingen, workshops of andere diensten.


Artikel 6. Annuleringsregeling

 Individuele consulten:

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd worden. Bij niet afzeggen of bij te laat afzeggen wordt het normale tarief in rekening gebracht. Via de voice mail  of via email kunnen afspraken altijd –dus ook in het weekend en in de avonduren- afgezegd worden. De in rekening gebrachte afspraak bij niet of te laat afzeggen wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Trainingen en opleidingen:

1. Deelnemers kunnen hun deelname aan overeenkomsten voor trainingen, opleidingen schriftelijk of telefonisch annuleren onder de volgende voorwaarden:

-Bij annulering van deelname tot 28 dagen voor aanvang van de overeenkomst worden geen kosten in rekening gebracht. Reeds gedane betalingen worden teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening;

- Bij annulering van deelname tot 14 dagen voor aanvang van de training betaalt de deelnemer 50% van de genoemde vergoeding. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de genoemde annuleringskosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening;

-Bij annulering van deelname binnen 14 dagen voor aanvang van de training betaalt de deelnemer 75% van de genoemde vergoeding. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de genoemde annuleringskosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening;

-Bij annulering op of na de datum van aanvang van de training betaald de deelnemer 100 % van de genoemde vergoeding.

 2. In geval van aanwijsbare overmacht zal door de deelnemer bij schriftelijke opgaaf van redenen de opdrachtnemer per geval bekijken of in redelijkheid de annuleringsregeling zoals genoemd in sub 1 van toepassing is.  

Reizen en retraites:

1. Deelnemers kunnen hun deelname aan overeenkomsten voor reizen of retraites schriftelijk annuleren onder de volgende voorwaarden:

-Bij annulering van deelname tot 8 weken voor de dag van aanvang van de reis tegen 75 euro administratiekosten. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de verschuldigde administratiekosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening;

- Bij annulering van deelname tot 2 weken voor de dag van aanvang van de reis betaalt de deelnemer 50% van de genoemde vergoeding. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de genoemde annuleringskosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening;

-Bij annulering van deelname binnen 1 week voor de dag van aanvang van de reis betaalt de deelnemer 75% van de genoemde vergoeding. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de genoemde annuleringskosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening;

-
Bij annulering op of na dag van aanvang van de reis betaald de deelnemer 100 % van de genoemde vergoeding.

 2. In geval van aanwijsbare overmacht zal door de deelnemer bij schriftelijke opgaaf van redenen de opdrachtnemer per geval bekijken of in redelijkheid de annuleringsregeling zoals genoemd in sub 1 van toepassing is.


Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is
aansprakelijk tegenover de deelnemer voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2. Opdrachtnemer
is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan.

3. We raden deelnemers dringend aan om zelf een goede reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluitenArtikel 8. Geheimhouding

Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen als mede als die informatie verkregen is tijdens de training, workshop, lezingen voor, tijdens of na de overeenkomst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door elke partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft;


Artikel 9. Copyright en gebruik materialen


Cursusmateriaal, waaronder readers en audiobestanden, zoals die voor Ithaca training & therapie zijn gemaakt, zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het copyright berust bij de auteur. Het is niet toegestaan om deze materialen of delen daaruit te gebruiken voor of binnen commercieele activiteiten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.


Artikel 10. Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of een andere ruimte beschikbaar stellen voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever of deelnemer geschieden;

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;


 
Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

4. Indien de wijziging zoals genoemd in artikel 2 financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft voor de deelnemer, zal opdrachtnemer de deelnemer daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte stellen;

5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;


 
Artikel 12. Opzegging

1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen of zolang dat annulering van de afgesproken overeenkomst redelijkerwijs en zonder financiële of zakelijke consequenties is;

Bij opdrachten minder dan een jaar geldt een opzegtermijn van 1 maand of zolang dat annulering van de afgesproken overeenkomst redelijkerwijs en zonder financiële of zakelijke consequenties is;

2. Indien door opzegging van opdrachtgever kosten voortvloeien doordat opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens deelnemers niet of niet afdoende kan nakomen, worden die kosten verhaald voor rekening van opdrachtgever

 
Artikel 13. Incassokosten

1. Is de deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van deelnemer;


Artikel 14. Aansprakelijkheid

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar ondergeschikten.

3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade

4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade als genoemd onder lid 11 artikel 5.


 
Artikel 15. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen. Tevens worden ook e-mails en internet verkeer  daaronder begrepen.

2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer  opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de  verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q

uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16. Geschillenbeslechting

1. Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijk te noemen grenzen en termijn.

2. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig artikel 1, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter;

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;

 

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht;

2. Nieuwe voorwaarden en wijzigingen op bestaande voorwaarden zullen via de website van opdrachtnemer kenbaar gemaakt worden.